Spots

58

五稜郭公園

Goryokaku Park

  • View
  • View
  • View

สถานที่ที่ ฮาจิกาตะ โทชิโซะ เคยใช้งานในสมัยสิ้นยุคเอโดะ จากหอคอย โกเรียวคาคุ สามารถมองลงมาเห็นบริเวณปราสาทที่เป็นรูปดาว, ศาลแขวงฮาโกดาเตะ, ฯลฯ ได้

Address44 Goryokaku-cho, Hakodate-shi, Hokkaido
Time, Season9:00am - 6:00pm
Contact+81-138-31-5505
Links

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

Apr2024

คุณควรไปตอนนี้!