Spots

石山緑地

Ishiyama Ryokuchi

  • View

ลานแสดงงานศิลปะที่ทำจากหิน เดิมเคยเป็นไซด์งานตัดหินอ่อน จากนั้นเหล่า artist ได้ทำเป็น ลานแสดงงานศิลป์ ให้เข้าชม

Address78,Ishiyama,Minami-ku,Sapporo-shi,Hokkaido
Time, Season24 hours/Open 365 days
Contact+81-11-578-3361

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

Apr2024

คุณควรไปตอนนี้!