Spots

82

大通公園

Sapporo Odori Park

  • View

สวนสาธารณะที่รายล้อยด้วยต้นไม้, แปลงดอกไม้, สนามหญ้า ฯลฯ ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองซัปโปโร คุณสามารถชมดอกไลลัคบานได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

AddressOdori,Chuo-ku,Sapporo-shi,Hokkaido
Time, Season24 hours
Contact+81-11-251-0438
Links

Must
Go
Now!

คุณควรไปตอนนี้!

May2024

คุณควรไปตอนนี้!